Skip links

Garanti

Garanti- och servicevillkor.
 1. ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR
  1.1
  Giltighetstiden för garantin är 24 månader efter produktens inköpsdatum när det gäller en fysisk person som inte ämnar använda det inköpta släpfordonet till sin näringsverksamhet, enligt lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dz. U [Polsk författningssamling] 2014 post 827), nedan kallad ANVÄNDAREN, eller 12 månader efter produktens inköpsdatum av en företagare enligt lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Dz. U [Polsk författningssamling] 2014 post 827), nedan kallad ANVÄNDAREN.
  1.2
  Ett villkor för att behålla de rättigheter som följer av garantin är periodisk service och underhåll av släpvagnen enligt bifogad bruksanvisning, och för bromsade släpvagn även periodiska servicekontroller enligt servicekontrollskortet vid slutet av garantikortet.
  1.3
  TILLVERKAREN garanterar att under garantiperioden är produkten fri från material- och tillverkningsfel och garanterar dess korrekta funktioner (enligt produktspecifikationen) under normala driftförhållanden, enligt dess avsedda användning och bruksanvisning.
  1.4
  Vid en produktdefekt måste ANVÄNDAREN meddela det behöriga ombudet inom tre arbetsdagar efter att det upptäckts. Släpfordonet får inte användas innan felet avhjälpts. TILLVERKAREN eller ett behörigt ombud ska tillhandahålla anvisningar för ytterligare åtgärder.
  1.5
  Garantin omfattar inte normalt bruk och slitage av delar (t.ex. bromsklossar, däck och glödlampor). Kostnaden för transport av produkten för garantireparationer och kostnaderna för hämtning av produkten efter utförd garantireparation från den serviceverkstad som TILLVERKAREN angivit bärs av ANVÄNDAREN och ska inte återbetalas.
  1.6
  TILLVERKAREN förbinder sig att kostnadsfritt avhjälpa de fel som upptäcks under garantiperioden enligt villkoren i dessa Allmänna Garantivillkor. TILLVERKAREN beslutar om hur man ska avhjälpa felet.
  1.7
  Fel ska avhjälpas på TILLVERKARENS serviceverkstad eller en serviceverkstad som utsetts av denne.
  1.8
  Kostnaderna för garantireparationer och reservdelar som byts ut enligt garantin i samband med det konstaterade felet belastar inte ANVÄNDAREN.
  1.9
  Förutom det ansvar som föreskrivs i Garantin eller som följer av tvingande lagstiftning, ansvarar TILLVERKAREN inte för eventuella skador som orsakats av produktfel eller försenat avhjälpande av dessa. Något som helst vidare ansvar för indirekta skador, följdskador och utebliven vinst är utesluten.
 2. GARANTINS OMFATTNING
  2.1
  Garantin omfattar endast TILLVERKARENS produkt, dvs. släpfordonet (konstruktionselement, chassi, karosseri, hjul, installationer) med undantag av de delar av utrustning som tillverkats manuellt eller på ANVÄNDARENS begäran av andra enheter.
  2.2
  Garantin omfattar endast de fel som uppkommit till följd av orsaker som ligger i den sålda produkten. Som materialfel och tillverkningsfel anses ett fel i anordningen som gör att dess funktion är oförenlig med TILLVERKARENS specifikation.
  2.3
  Garantin omfattar inte:
  A ) fel och skador som avslöjas eller anmäls efter garantiperiodens utgång;
  B ) normalt slitage av förbrukningsdelar såsom: bromsbelägg och deras komponenter, bromskablar och deras komponenter, däckmönster, glödlampor osv.;
  C ) fel och skador som uppkommer till följd av påverkan av naturkrafter som t.ex. hagel, blixtnedslag, frost, vatten, salt, påverkan av kemiska substanser, UV-strålning osv.;
  D ) förbrukningskomponenter och delar av utrustning som omfattas av en separat garanti, såsom: el-vinsch, hydraulpump osv.
  E ) skador på föremålet för garantin till följd av handlade i strid mot bruksanvisningen, och i synnerhet felaktig drift, underhåll, användning, förvaring, användning av felaktiga förbrukningsvaror;
  F) fel och skador till följd av ändring av produktens ursprungliga form eller funktion, inklusive funktionsfel i produkten till följd av en konflikt mellan komponenter eller delar som installerats på egen hand;
  G) fel och skadar som uppkommer under produktens transport, till följd av felaktig montering och felaktigt skydd av produkten under transport;
  H ) skador till följd av oförutsedda händelser (elektriska fel, brand, översvämning, kollisioner och trafikolyckor, osv.);
  I ) skador till följd av anordningens användningssätt under förutsättningar eller på ett sätt som inte överensstämmer med TILLVERKARENS specifikation eller bruksanvisning;
  J ) underhållsåtgärder enligt bruksanvisningen som ANVÄNDAREN är skyldig att utföra på egen hand och på egen bekostnad.
  2.4
  ANVÄNDAREN förlorar de rättigheter som följer av garantin vid:
  A ) underlåtelse att följa produktens bruksanvisning, inklusive användning av produkten i strid med dess avsedda användning och lagstiftning;
  B ) underlåtelse att utföra de underhållsåtgärder som beskrivs i bruksanvisningen;
  C ) vid bromsade släpfordon – underlåtelse att utföra periodiska servicekontroller i den omfattning och inom de tidsfrister som anges i servicekontrollskortet som finns vid slutet av garantikortet;
  D ) underlåtelse att anmäla felet omedelbart efter att det upptäckts, dock senast tre arbetsdagar efter att det upptäckts;
  E ) sådana situationer då man konstaterar att anordningen saknar delar, att det utförts icke auktoriserade reparationer av produkten, att släpets komponenter modifierats eller konstruktion ändrats.
 3. UTÖVANDE AV GARANTIRÄTTIGHETER
  3.1
  Den rättsliga grunden för utövandet av garantin är produktens inköpsbevis och garantikort som åtföljer produkten.
  3.2
  Periodiska service- och underhållsarbeten för släpfordon, och för bromsade släpfordon. även utförande av periodiska servicekontroller, utförs inom ramen för denna garanti och utförs MOT BETALNING.
  3.3
  Vid tillhandahållande av garantitjänster är ANVÄNDAREN skyldig att leverera produkten till och hämta den från den plats som anges av Garanten på egen bekostnad och risk.
  3.4
  Garantispråk kan prövas och avhjälpas endast av TILLVERKAREN.
  3.5
  Varje fel ska anmälas senast inom tre dagar efter att det upptäckts, samtidigt som man uppvisar original eller kopia på inköpsbeviset:
  A ) personligen vid säljarens säte där släpfordonet köptes eller
  B ) via e-post till följande adress:
  info@lorries.co, eller
  C ) skriftligen genom vanlig post till följande adress:
  Stalko sp z o.o. sp.k., ul. Gdy´nska 32, 26-600 Radom
  3.6
  Till reklamationen ska bifogas ett ifyllt anmälningsprotokoll med ANVÄNDARENS egenhändig namnteckning som är tillgängligt på tillverkarens webbplats: www.lorries.co
  3.7
  ANVÄNDAREN är skyldig att tillhandahålla skriftlig information om alla ändringar av produkten, i synnerhet de installerade extraanordningarna eller komponenterna, innan produkten överlämnas till TILLVERKAREN. Vid brist på sådan information ska riskan för oavsiktlig förlust eller skada på dessa element bäras av ANVÄNDAREN.
  3.8
  TILLVERKAREN ska göra allt för att avhjälpa felet inom 21 arbetsdagar (utan allmänna helgdagar och högtider) från tidpunkten för överlämnande av den defekta produkten till TILLVERKAREN eller anmälan om fel vid tjänster som utförs på den plats där anordningen skadats. TILLVERKAREN förbehåller sig rätten att förlänga denna tidsfrist om det blir nödvändigt att importera delar för reparation från ett annat land eller i andra motiverade fall, vilket ANVÄNDAREN ska meddelas om.
  3.9
  TILLVERKAREN har rätt att debitera ANVÄNDAREN för kostnader för servicetjänster om reklamationen visar sig vara uppenbart omotiverad, dvs. skadan omfattas inte av garantin eller anordningen visade sig vara i funktion.
  3.10
  Delar och utrustning som ersätts av TILLVERKAREN blir dennes egendom.
  3.11
  Garantireparation dokumenteras i form av protokoll och en anteckning i servicekontrollskortet som ingår i garantikortet.
 4. ÖVRIGA VILLKOR
  4.1
  Garantikortet och bestämmelserna i denna garanti har företräde framför fabriksgarantier och bruksanvisningar eller andra handlingar som åtföljer kompletterade tillbehör som säljs tillsammans med släpfordonet.
  4.2
  TILLVERKAREN förbehåller sig rätten att vägra att tillhandahålla tjänster om utförande av dessa skulle medföra en risk för överträdelse av bestämmelserna om standarder i typgodkännandeintyget för produkten.
 5. GARANTINS UPPHÖRANDE
  5.1
  Garantirättigheter upphör i sin helhet i fall ANVÄNDAREN på egen hand eller genom en enhet annan än TILLVERKAREN/Säljaren försöker utföra reparationer eller gör förändringar eller konstruktionsändringar i föremålet för garantin.
  5.2
  Köparens garantirättigheter upphör automatiskt efter garantiperiodens utgång.
 6. FÖRKLARING
  6.1
  Denna Garanti varken utesluter, begränsar eller upphäver ANVÄNDARENS rättigheter i samband med garanti för fel i den sålde produkten.